நம்ம வீட்டுப்பிள்ளை ஹற்றனை சேர்ந்த இளம் கவிஞர் ‘தமிழ்க்கவின்’ மாணிக்கப்பிள்ளை பிரணவன் கலந்து சிறப்பிக்கும் “மாலை எக்ஸ்பிரஸ்”…!

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com