Shakthi FM Loading

சக்தி FMஇன் இதயம் பேசியதே நிகழ்ச்சியின் சக்திகொடு…

சக்தி FMஇன் இதயம் பேசியதே நிகழ்ச்சியின் சக்திகொடு செயற்றிட்டத்தின் மூலமாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட எம் உறவுகளுக்காக ஒருதொகை மருந்துகள் மஹரகம தேசிய புற்றுநோய் வைத்தியசாலைக்கு கையளிக்கப்பட்டது.

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com