மஹரகம தேசிய புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு சக்தி FM ஆல் மருந்து வகைகள் வழங்கப்பட்டன