மக்கள்_சக்தி வானலையில் புத்தாக்கங்களின் முன்னோடி சக்திக்கு வயது 20