நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்

நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்’ மார்ச் 26ம் திகதி மடுல்சீமையூர் ரம்மியன் நாவலப்பிட்டி மதுஷானிகா ஆகியோர் கலந்து சிறப்பிக்கும் கவிச்சமர்.

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com