நிலாச்சாேறு தரும் காற்றினிலே வரும் கவிதையில் ஜூலை 16ஆம் திகதி காெழும்பு சுபாஷினி.

நிலாச்சாேறு தரும் காற்றினிலே வரும் கவிதையில் ஜூலை 16ஆம் திகதி காெழும்பு சுபாஷினி.பிரணவன் மற்றும் மடுல்சீமையூர் ரம்மியன் ஆகியாேர் கலந்து சிறப்பிக்கும் கவிச்சமர்.எதிர்பாருங்கள்.

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com