நிலாச்சாேறு தரும் காற்றினிலே வரும் கவிதையில் ஜூலை 02ஆம் திகதி தெல்தாேட்டை இஷ்ரா மற்றும் மன்னார் விஜயகுமாரன் ஆகியாேர் கலந்து சிறப்பிக்கும் கவிச்சமர்.எதிர்பாருங்கள்.

Posted On By Shakthi FM