தீபாவளி ரிலீஸ்

சக்தி FM #கொண்டாட்டம் நிகழ்ச்சி
பெருமையுடன் வழங்கும்
“தீபாவளி ரிலீஸ்”

ஒரு வைரல் புரட்சி 😜