சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்போம், நலமுடன் வாழ சக்தியுடன் சிந்திப்போம்…