சக்தி Rice Bucket Challengeஐ ஏற்றுக்கொண்ட எமது நேயர்