சக்தி FM இன் உத்தியோகபூர்வ ஊடக பங்களிப்புடன் தெஹிவளை

சக்தி FM இன் உத்தியோகபூர்வ ஊடக பங்களிப்புடன் தெஹிவளை நெடுமால் ஶ்ரீ வெங்கடேஷ்வர மகா விஷ்ணு ஆலயத்தின் வருடாந்த தேர்பவனி.