சக்தி FMஇன் இதயம் பேசியதே நிகழ்ச்சியின் சக்திகொடு…

சக்தி FMஇன் இதயம் பேசியதே நிகழ்ச்சியின் சக்திகொடு செயற்றிட்டத்தின் மூலமாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட எம் உறவுகளுக்காக ஒருதொகை மருந்துகள் மஹரகம தேசிய புற்றுநோய் வைத்தியசாலைக்கு கையளிக்கப்பட்டது.

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com