சக்தியின் சித்திரை – 02

சக்தியின் சித்திரை

காரைதீவு கனகரட்ணம்
மைதானத்தில் நடைபெற்ற
மைதான நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு.