ஊரெங்கும் திருவிழாவாய் சக்தியின் ஆடிவேல் பெருவிழாவின் சில தருணங்கள்