இம்மாதம் 18ஆம் திகதி இரவு 10 மணிமுதல் நிலாச்சோறு நிகழ்ச்சியில்