இன்று எமது கலையகத்தில் இடம்பெற்ற நவராத்திரி ஆயுதபூசை நிகழ்வுகள்…