இந்த நாட்களில் மின்சாரம் வெட்டுவதற்கு, இது தான் தீர்வு