இதயம் பேசியதே வீதியோர வியாபாரிகளாக மாறியுள்ள தற்கா