வணக்கம் தாயகம் – டொலரின் பெறுமதி அதிகரிப்பு குறித்த நிகழ்ச்சி