திடீர் நோய்க்கு காரணிகள் – வணக்கம் தாயகம் – 2018.09.14