யாழ் மண்ணின் பெருமை சொல்லும் ‘யாழ் மண்ணே வணக்க

யாழ் மண்ணின் பெருமை சொல்லும் 'யாழ் மண்ணே வணக்க

யாழ் மண்ணின் பெருமை சொல்லும் ‘யாழ் மண்ணே வணக்கம்’
பொன்னாலை வரதராஜப்பெருமாள் ஆலயம்
யாழ் நேரலைக்கு தயாராகுங்கள்