இன்று #நிலாச்சோறு தரும் காற்றினிலே வரும் கவிதையில் கிளிநொச்சி செல்வா மற்றும் கொழும்பு தனா சர்மா கலந்து கவிச்சமர் புரியவிருக்கின்றனர்..

இன்று #நிலாச்சோறு தரும் காற்றினிலே வரும் கவிதையில் கிளிநொச்சி செல்வா மற்றும் கொழும்பு தனா சர்மா கலந்து கவிச்சமர் புரியவிருக்கின்றனர்..