நிலாச்சோறு தரும் காற்றினிலே வரும் கவிதையில் வேலணையூர் ரஜிந்தன் மற்றும் பளையூர் கஜானன் கலந்து கவிச்சமர் புரிகின்றார்கள்