சக்தி FM இன் மூன்றாவது மோட்டார் சைக்கிள் வெற்றியாளர்.