சக்தி FM இன் நம்ம வீட்டு திருமணத்தின் இரண்டாவது வெற்றியாளரான ஹப்புத்தளையைச் சேர்ந்த ஜெகதீஸ் மற்றும் லக்சிகாவின் திருமணம்

சக்தி FM இன் நம்ம வீட்டு திருமணத்தின் இரண்டாவது வெற்றியாளரான ஹப்புத்தளையைச் சேர்ந்த ஜெகதீஸ் மற்றும் லக்சிகாவின் திருமணம்

சக்தி FM இன் நம்ம வீட்டு திருமணத்தின் இரண்டாவது வெற்றியாளரான ஹப்புத்தளையைச் சேர்ந்த ஜெகதீஸ் மற்றும் லக்சிகாவின் திருமணம் இனிதே நிறைவடைந்தது…
சக்தி FM இன் வாழ்த்துக்கள்…