சாய் ஆட்டுக்குட்டிக்கு என்ன நடந்தது ?

சாய் ஆட்டுக்குட்டிக்கு என்ன நடந்தது ?