ஆடு பிடி ஆட்டம் – இரண்டாம் நாள் வாழைத் தோட்டத்தில் நடந்தது என்ன ???