சக்தி FM நடத்திய அடையாளம் நிகழ்ச்சியில் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த தரங்கினி வெற்றியீட்டினார்

சக்தி FM நடத்திய அடையாளம் நிகழ்ச்சியில் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த தரங்கினி வெற்றியீட்டினார்