சக்தி FM இன் #இதயம்_பேசியதே நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டில் கொழும்பு Global Towers இல் நடைபெற்ற #காதல்தேசம் காதல் ஒன்றுகூடல்

சக்தி FM இன் #இதயம்_பேசியதே நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டில் கொழும்பு Global Towers இல் நடைபெற்ற #காதல்தேசம் காதல் ஒன்றுகூடல்