கொழும்பு இல் நடைபெற்ற எம்நாட்டுக் கலைஞர்களின் வாத்திய இசை நிகழ்ச்சி

கொழும்பு இல் நடைபெற்ற எம்நாட்டுக் கலைஞர்களின் வாத்திய இசை நிகழ்ச்சி