சக்தி FM இன் ஊடக அனுசரணையுடன் மட்டக்களப்பு தரிசனம் விழிப்புலனற்றோர்

சக்தி FM இன் ஊடக அனுசரணையுடன் மட்டக்களப்பு தரிசனம் விழிப்புலனற்றோர் பாடசாலையின் வெள்ளிவிழாக் கொண்டாட்டத்தில் தென்னிந்தியப் பின்னணிப் பாடகர் V.V.பிரசன்னா கலந்து சிறப்பித்திருந்த இன்னிசை நிகழ்ச்சியின் முக்கிய தருணங்கள்…