January 19, 2018

சக்தியின் வானலைக்கல்லூரி - இரண்டாவது நாள்

சக்தியின் வானலைக்கல்லூரி மூன்றாவது செயலமர்வின் இரண்டாவது நாள் தலவாக்கலை St.Patrick’s கல்லூரியில் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களின் பங்குபற்றுதலுடன் மிகச் சிறப்பாக 19.01.2018 அன்று நடைபெற்றது.