சக்தியின் வெற்றிக்கான நேரம் – வெற்றியாளர்

சக்தியின் வெற்றிக்கான நேரம் - வெற்றியாளர்

சக்தியின் வெற்றிக்கான நேரம் – முதலாவது மோட்டார் சைக்கிள் வெற்றியாளராக தியத்தலாவையிலிருந்து தயானி தெரிவுசெய்யப்பட்டிருந்தார்.