சக்தியின் ‘நம்ம வீட்டு திருமணம்’ அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்கிறது