சக்தி SANTA

சக்தி Santa நேயர்களின் இல்லங்களுக்கு நேரடியாகச் சென்று நத்தார் பரிசுகளை வழங்கியிருந்தார்…