இன்று ‘இதயம் பேசியதே’ நிகழ்ச்சியில் மனதை உலுக்கும் ஒரு உண்மை சம்பவம் கேட்கத்தவறாதீர்கள்

இன்று ‘இதயம் பேசியதே’ நிகழ்ச்சியில் மனதை உலுக்கும் ஒரு உண்மை சம்பவம் கேட்கத்தவறாதீர்கள்

இன்று ‘இதயம் பேசியதே’ நிகழ்ச்சியில் மனதை உலுக்கும் ஒரு உண்மை சம்பவம் கேட்கத்தவறாதீர்கள்…
உங்கள் இதயங்களுடன் பேசக்காத்திருக்கிறோம்…
‘இதயம் பேசியதே’
திங்கள் முதல் வெள்ளிவரை இரவு 7 மணிமுதல் 10 மணிவரை எதிர்பாருங்கள்…