சக்தியின் சிறுவர் தின கொண்டாட்டம். கொழும்பு விகாரமஹா தேவி பூங்காவில் இடம்பெறும் செல்லச் சிட்டுகளின் சிங்காரத் திருவிழா… – Shakthi FM

சக்தியின் சிறுவர் தின கொண்டாட்டம். கொழும்பு விகாரமஹா தேவி பூங்காவில் இடம்பெறும் செல்லச் சிட்டுகளின் சிங்காரத் திருவிழா…