சக்தியின் ஊடகப் பங்களிப்புடன் உன்னிக்கிருஷ்ணன் அவர்களின் இசை நிகழ்ச்சி. – Shakthi FM

சக்தியின் ஊடகப் பங்களிப்புடன் உன்னிக்கிருஷ்ணன் அவர்களின் இசை நிகழ்ச்சி.