சக்தியின் ஆடிவேல் விழாவுக்கான வேல் விஷேட பூஜை வழிபாடுகளின் பின்னர் கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. – Shakthi FM

சக்தியின் ஆடிவேல் விழாவுக்கான வேல் விஷேட பூஜை வழிபாடுகளின் பின்னர் கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது.