‘ஆடி வேல்’ மூன்றாம் நாள் நிகழ்வுகள்!, மூன்றாவது நாள் – Shakthi FM

‘ஆடி வேல்’ மூன்றாம் நாள் நிகழ்வுகள்!, மூன்றாவது நாள்